REGULAMIN

REGULAMIN

II LETNIEGO BIEGU TRZECH JEZIOR

I NAZWA IMPREZY:

II DATA – 03.09.2017 r.;

III BIEGI TOWARZYSZĄCE:

 • Bieg na dystansie 10 km;
 • Bieg na dystansie 5 km;
 • Biegi dziecięce, młodzieżowe i rodzinne;

 IV MIEJSCE, START, META:

 • Biuro zawodów i ceremonia zakończenia – Centrum Konferencyjno Wypoczynkowe MAGNOLIA, Bystrzyca 7, 62-240 Trzemeszno;
 • Bieg 15 km: START-Kamieniec „Jakubówka” (Jezioro Kamienieckie), META-CKW MAGNOLIA;
 • Bieg 10 km: START Ostrowite (Jezioro Ostrowickie), META – CKW MAGNOLIA;
 • Bieg 5 km: START Zieleń „Młyn” (Jezioro Popielewskie), META – CKW MAGNOLIA;
 • Biegi dziecięce, młodzieżowe i rodzinne: CKW MAGNOLIA;

 V CEL IMPREZY:

 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu;
 • Promocja pięknych okolic Gminy Trzemeszno;

VI ORGANIZATOR:

 • Urząd Miejski Trzemeszna;
 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie;
 • Starostwo Powiatowe w Gnieźnie;
 • Ochotnicza Straż Pożarna Gminy Trzemeszno;

 VII BIEGI NALEŻĄCE DO I GRAND PRIX BIEGÓW OSiR W TRZEMESZNIE:

 VIII  WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGACH NA 15, 10 KM:

 • Ukończone 16 lat ( najpóźniej do 02.09.2017 r.)
 • Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na udział w biegu.
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów  w dniu 03.09.2017 r. w godzinach 8.00 – 9.30 znajdującym się w CKW MAGNOLIA.
 • Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest dokonanie prawidłowej rejestracji, wniesienie właściwej opłaty startowej oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu.

 IX  WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU NA 5 KM:

 • W biegu mogą uczestniczyć osoby, które mają ukończone 13 lat ( najpóźniej do 02.09.2017 r.)
 • Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu 03.09.2017 r. w godzinach 8.00 – 9.30 znajdującym się znajdującym się w CKW MAGNOLIA.
 • Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty bądź legitymację szkolną umożliwiającą identyfikację.
 • Osobom, które nie ukończyły 16 lat oświadczenie o zdolności do udziału w biegu musi podpisać rodzic bądź prawny opiekun w dniu biegu podczas weryfikacji uczestnika w biurze zawodów. Osoby, które mają ukończone 16 lat ale nie są pełnoletnie muszą posiadać zgodę podpisaną przez rodzica bądź prawnego opiekuna do udziału w biegu  podczas weryfikacji w biurze zawodów.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu jest dokonanie prawidłowej rejestracji, wniesienie właściwej opłaty startowej oraz złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu.

X ZGŁOSZENIA DO BIEGÓW 5, 10, 15 KM:

 • Zgłoszenia za pośrednictwem strony letnibiegtrzechjeziorpl. Rejestracja zgłoszeń odbywać się będzie za pośrednictwem Daty Sport.
 • Za osobę zgłoszoną uważa się zawodnika, który wypełnił i przesłał formularz zgłoszeniowy, dokonał wpłaty oraz ma nadany numer startowy.
 • Uczestnicy będą klasyfikowani zgodnie z zarejestrowanym  zgłoszeniem na portalu datasport.pl Nie ma możliwości zmiany klasyfikacji w dniu imprezy.

XI LIMIT ZAWODNIKÓW:

 • Dla biegu na 15 km – limit 200 zawodników;
 • Dla biegu na 10 km – limit 100 zawodników;
 • Dla biegu na 5 km – limit 100 zawodników;
 • W momencie zgłoszenia i opłacenia startowego przez ilość osób określoną w limicie lista startowa zostaje zamknięta. W przypadku nie osiągnięcia limitu w poszczególnym biegu, startowe będzie można opłacić w dniu biegu.

XII OPŁATY:

Opłata startowa wynosi:

 • Dla biegu na 15 km: do 20.08.2017 r. 30 zł, od 21.08.2017 r. 50 zł;
 • Dla biegu na 10 km: do 20.08.2017 r. 30 zł, od 21.08.2017 r. 50 zł;
 • Dla biegu na 5 km: do 20.08.2017 r. 30 zł, od 21.08.2017 r. 50 zł. Osoby urodzone w roku 2001 i młodsze zwolnione są z opłaty;
 • Opłata startowa jest dokonywana tylko za pomocą płatności elektronicznych, za pośrednictwem internetowej rejestracji  na stronie https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=2756
 • Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, a  w przypadku rezygnacji     z uczestnictwa w biegu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 • Osoby, które dokonają wpłaty po 26.08.2017 r. zobowiązane są do przedstawienia dowodu wpłaty w czasie weryfikacji w Biurze Organizacyjnym.
 • Chęć otrzymania faktury proszę potwierdzać podczas internetowej rejestracji podając dane do rachunku. Rachunki będą wydawane w biurze zawodów.

XIII KLASYFIKACJA I POMIAR CZASU:

 • BIEG NA 15, 10 KM:

Przeprowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach: oddzielnie dla kobiet, mężczyzn:

 • Kategoria OPEN;
 • Kategorie wiekowe:
Kobiety:

K16: 16 – 19 lat

K20: 20 – 29 lat

K30: 30 – 39 lat

K40: 40 – 49 lat

K50: 50 – 59 lat

K60: 60 – 69 lat

K70: + 70 lat

Mężczyźni:

M16:  16 – 19 lat

M20:  20 – 29  lat

M30:  30 – 39 lat

M40: 40 – 49 lat

M50:  50 – 59 lat

M60:  60 – 69 lat

M70: + 70 lat

 • Kategoria Mieszkańcy Gminy Trzemeszno: w klasyfikacji będą brani pod uwagę zawodnicy zapisani do kategorii na portalu datasport.pl zameldowani w Gminie Trzemeszno.
 • BIEG NA 5 KM:

Przeprowadzona będzie klasyfikacja w następujących kategoriach: oddzielnie dla kobiet, mężczyzn:

 • Kategoria OPEN;
 • Kategorie wiekowe:
Kobiety:    

K13: 13-19 lat

K18:  20 – 29 lat

K30:  30 – 39 lat

K40:  40 – 49 lat

K50:  50 – 59 lat

K60:  + 60 lat

 • Kategorie wiekowe:
Mężczyźni:  

M13: 13-19 lat                                  

M18:  20 – 29 lat

M30:  30 – 39 lat

M40:  40 – 49 lat

M50:  50 – 59 lat

M60:  + 60  lat

 • Kategoria Mieszkańcy Gminy Trzemeszno: w klasyfikacji będą brani pod uwagę zawodnicy zapisani do kategorii na portalu datasport.pl zameldowani w Gminie Trzemeszno.

UWAGI OGÓLNE:

 • Elektroniczny pomiar czasu podczas biegów prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia  i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami  z przodu zawodnika, brak numeru startowego będzie skutkował dyskwalifikacją. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Numer  z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi.
 • Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych 50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg czasu brutto liczonego od momentu strzału startera. Dla zachowania jak najlepszych warunków sportowej rywalizacji na trasie uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od najszybszych do najwolniejszych.
 • Limit ukończenia biegu na 15 km – 2 godz. 15 minut;
 • Limit ukończenia biegu na 10 km –  1 godz. 40 min;
 • Limit ukończenia biegu na 5 km – 55 min;

XIV NAGRODY:

 • Zwycięzcy w kategorii OPEN w biegu na 15 km kobiet i mężczyzn otrzymują puchary/statuetki i nagrody pieniężne za zajęcie miejsc I – III w wysokości:

I miejsce      500 zł

II miejsce     400 zł

III miejsce    300 zł

 • Zwycięzcy w kategorii OPEN w biegu na 10 km i 5 km kobiet i mężczyzn otrzymują puchary/statuetki i nagrody rzeczowe.
 • Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I – III w kategoriach wiekowych oraz w kat. Gmina Trzemeszno otrzymują statuetki.
 • Wszyscy uczestnicy biegów otrzymują pamiątkowy medal oraz talon na ciepły posiłek, kawę/herbatę.
 • Loteria – 03.09.2017 r. w godz. od 8.00 do 16.30, uczestnicy imprezy będą mogli wziąć udział w loterii (zakup losów), w której do zdobycia będą cenne nagrody: sprzęt AGD, elektroniczny, sportowy i inne. Losowanie odbędzie się po ceremonii rozdania nagród. Zysk z loterii zostanie przeznaczony na cel charytatywny.
 • Warunkiem otrzymania nagród regulaminowych jest obecność podczas ceremonii dekoracji. Nie ma możliwość przesłania bądź odbioru w późniejszym czasie nagród, które nie zostały odebrane podczas ceremonii dekoracji.

XV BIEGI DZIECIĘCE, MŁODZIEŻOWE I RODZINNE:

1) Biegi dziecięce:

 • Bieg na dystans 100 m – dzieci urodzone w 2008 roku i młodsze;
 • Bieg na dystansie 250 m – dzieci urodzone w latach 2007-2004;

2) sztafeta rodzinna 3 x 100 m: udział w sztafecie może wziąć 3 uczestników (każdy musi przebiec 100 m), którzy są ze sobą spokrewnieni. Mogą to być rodzice, dzieci, dziadkowie, kuzynostwo, wujostwo, itd.

Wszyscy uczestnicy otrzymają medale.

XVI PROGRAM:

 • 8.00 – 10.30 – weryfikacja zawodników, zapisy do biegu – CKW „Magnolia”(15 km do godz. 10.00);
 • 10.00-11.00 – wyjazd autokarów na miejsce startu biegów na 5 km (11.00), 10 km(10.50), 15 km(10.00);
 • 10.15- start biegów dziecięcych, młodzieżowych i rodzinnych;
 • ok. 11.15 – start biegu na 15 km Kamieniec „Jakubówka”;
 • ok. 11.35 – start biegu na 10 km Ostrowite;
 • ok. 11.50 – start biegu na 5 km Zieleń;
 • 12.05 – pierwszy zawodnik na mecie;
 • 13.30 – ceremonia zakończenia, wręczanie pucharów i nagród CKW „Magnolia” Bystrzyca;

XVII NOCLEG:

Nocleg bezpłatny w Hali Widowiskowo-Sportowej w Trzemesznie przy ul. Piastowskiej 11, z dn. 2/3 września, który należy zgłosić do 1 września telefonicznie (61-4154096)  lub mailowo (osir-trzemeszno@o2.pl). Organizator zapewnia materace.

XVIII SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 1. Szatnia i przechowalnia odzieży w dniu 03-09-2017 będą znajdowały się w CKW „Magnolia”. Rzeczy osobiste zawodników będą przyjmowane od godz. 8.00. Wydawanie depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.
 2. Natryski i toalety będą udostępnione w CKW „Magnolia”.
 3. Odjazd autokarów na start w godz. 9.30-10.30 z parkingu CKW „Magnolia”.
 4. Trasy biegów oznaczone będą co kilometr a bezpieczeństwa przebiegu trasy będą zapewniać wolontariusze wraz ze strażą pożarną.
 5. Punkty żywieniowe będą rozmieszczone na 5 km i 10 km trasy biegu na 15 km.
 6. Zabezpieczenie medyczne na mecie oraz karetka pogotowia na trasie.
 7. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom kierujących ruchem.
 8. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dopuszczenia do biegu zawodnika, który w rażący sposób naruszył regulamin dowolnego biegu zgłoszonego w kalendarzu Polskiego Stowarzyszenia Biegów lub swoim zachowaniem zakłócił przebieg takiego biegu.
 10. Nieprawidłowe wypełnienie zgłoszenia przez uczestnika zwalnia organizatora z wszelkich następstw.

XIX UBEZPIECZENIE, DANE OSOBOWE:

 • Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z możliwością wystąpienia choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, a także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Uczestnik wyraża zgodę na powyższe działania. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego współpracowników, personel medyczny i paramedyczny obsługujący Bieg, a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Biegu w przypadku gdy takie zdarzenie nastąpi z winy sprawcy. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiejkolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmiercią), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika w Biegu z wyjątkiem wypadków spowodowanych zaniedbaniem ze strony Organizatora.
 • Uczestnicy oraz osoby funkcyjne muszą wyrazić akceptację wymogów zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Organizator zastrzega sobie, a także podmiotom z nim powiązanym, prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników wywiadów, robienia zdjęć i/lub filmowania, używania imion i nazwisk, wizerunku, podobizny lub głosu oraz innych materiałów pochodzących lub związanych z uczestnictwem w Biegu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na wszelkie inne potrzeby komercyjne z prawem do ich modyfikowania. Chyba, że zostanie zastrzeżona autoryzacja. Organizator zastrzega sobie również, a także swoim reprezentantom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczane na wybranych nośnikach elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i na wystawach, mogą być wykorzystywane na potrzeby reklamowe, promocyjne oraz do wszelkich innych celów komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych. Jednocześnie Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku, podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że Organizator, ani podmioty z nim powiązane, nie są i nie będą zobligowane do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z uprawnieniami opisanymi w niniejszym punkcie. Uczestnik udziela Organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji, pomysłów Uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego Uczestnika, a w szczególności w celu reklamy i promocji.
 • Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez Organizatora. – Dane osobowe Uczestników umieszczone w zgłoszeniu mogą być przetwarzane: 1) w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu, 2) w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). – Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom informacji handlowych i marketingowych od podmiotów powiązanych z Organizatorem. Uczestnik upoważnia Organizatora do przetwarzania danych osobowych na przekazywanie Uczestnikowi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany adres e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.). – Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Biegu i funkcjonowania Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania Uczestnika o przyszłych imprezach Organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych. – Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej platnosci.pl są szyfrowane. – Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa zbiór danych osobowych i jego przetwarzanie zgłoszone są do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. – Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Polityki Prywatności oraz zasad korzystania ze strony internetowej odpowiada Organizator. Dane kontaktowe udostępnione są na stronie internetowej.

XX POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 • Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją całego regulaminu. Numer startowy z wbudowanym chipem jest własnością zawodnika.
 • Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Biegu do godz. 14.00, opłata wynosi 100 zł. Zwrot nastąpi w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do jednej godziny.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 • W przypadku pytań prosimy o kontakt: osir-trzemeszno@o2.pl, Edyta Koperska tel. 691 808 908.