LOTERIA

REGULAMIN LOTERII FANTOWEJ

„Biegowa loteria”

 • Nazwa loterii fantowej:

Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „Biegowa loteria” podczas II Letniego Biegu trzech Jezior  w Trzemesznie.

 • Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową:

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Stowarzyszenie Teraz  w Trzemesznie.

 • Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie:

Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celnego w Poznaniu.

 • Podstawa prawna:

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

 • Zasięg loterii fantowej:

Loteria organizowana jest na terenie Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym „Magnolia” Bystrzyca 7, 62-240 Trzemeszno.

 • Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej:

Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na charytatywną działalność Stowarzyszenia TERAZ w Trzemesznie.

 • Czas trwania loterii fantowej:

Loteria rozpocznie się w dniu 03.09.2016 r. o godz. 8:00 i zakończy się  z chwilą wyczerpania losów, nie później niż do godz. 16:30 w dniu 03.09.2017 r.

 • Informacja dotycząca liczby losów/kuponów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii:

8.1. Loteria obejmuje sprzedaż losów  loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału                      w loterii.

8.2. Organizator przewiduje sprzedaż 1000 sztuk losów loteryjnych. Cena jednego losu  loteryjnego wynosi 2,00 zł brutto.

8.3. Poszczególne losy będą oznaczone kolejnymi numerami tj. 1,2,3….1000 oraz stemplem Stowarzyszenia Teraz w Trzemesznie. Każdy z losów będzie składał się z dwóch części kolorowej i białej. Część kolorowa niebieska trafi do urny, z której będą losowane nagrody.

 1. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów loteryjnych:

Sprzedaż losów loteryjnych odbywać się będzie w dniach od 03.09.2017 r. do 03.09.2017 r. w godzinach od 8:00 i potrwa do wyczerpania losów nie dłużej jednak  niż do godz. 16:00 na terenie Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym „Magnolia” Bystrzyca 7, 62-240 Trzemeszno.

 1. Uczestnicy loterii fantowej:

10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia.

10.2.  W loterii nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jej organizacją.

10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu loteryjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 1. Zasady organizacji loterii fantowej:

11.1.   Warunkiem uczestnictwa w loterii jest zakup co najmniej jednego losu. Losy będą sprzedawane przez osoby (do 15 osób), które będą posiadać identyfikatory z napisem: „Biegowa loteria Stowarzyszenie TERAZ 03.09.2017 r.” Ponadto będzie wytyczony punkt sprzedaży losów oznakowany napisem „Biegowa loteria”,  w którym będą postawione urny, do której należy wrzucać zakupione losy. Osoby sprzedające losy będą informować o miejscu,  w którym znajdują się urny.

11.2. Cena 1 losu wynosi 2,00 zł brutto.

11.3. Do sprzedaży zostanie przeznaczonych 1000 losów.

11.4. W  loterii wezmą udział osoby, które kupią los oraz umieszczą odcięty numer losu w urnie, przeznaczonej do losowania, stojącej przy punkcie sprzedaży losów oznakowanym napisem „Biegowa loteria”.

11.5. Każdy uczestnik loterii może kupić dowolną liczbę losów.

 12. Nagrody loterii fantowej:

12.1. W loterii rozlosowane zostanie 32 nagrody.

 

Lp. Nagroda
                                          1.                                Suszarka do włosów
                                          2.                                Toster
                                          3.                                Mini blender
                                          4.                                Czajnik bezprzewodowy
                                          5.                                Czajnik bezprzewodowy
                                          6.                                Koc
                                          7.                                Koc
                                          8.                                Termos
                                          9.                                Blender ręczny
                                10.                                Blender ręczny
                                11.                                Komplet ręczników 2 szt.
                                12.                                Komplet ręczników 2 szt.
                                13.                                Wyciskarka do soków
                                14.                                Wyciskarka do soków
                                15.                                Maszynka do strzyżenia włosów
                                16.                                Maszynka do strzyżenia włosów
                                17.                                Blender kielichowy
                                18.                                MP3
                                19.                                Gra pachołki
                                20.                                Gra pachołki
                                21.                                Gra pachołki
                                22.                                Gra bingo
                                23.                                Gra tarcza na rzepy
                                24.                                Gra tarcza na rzepy
                                25.                                Tarcza na rzepy
                                26.                                Tarcza na rzepy
                                27.                                Paletki do badmintona
                                28.                                Zestaw „Zrób to sam”
                                29.                                Parasol dzięcięcy
                                30.                                Puzzle
                                31.                                Puzzle + układanka
                                32.                                Rower


12.2.
Łączna wartość puli nagród wynosi 1.106,55 zł brutto.

12.3. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów loteryjnych wynosi 55,33  %.

12.4. Fundatorem nagród jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie.

12.5.  Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.

12.6.   Zwycięzcom w „Biegowej loterii” nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.

 1. Miejsce, termin i sposób losowania nagród:

13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 03.09.2017 r. na terenie Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym „Magnolia” Bystrzyca 7, 62-240 Trzemeszno, po ukoronowaniu zwycięzców II Letniego Biegu Trzech Jezior. Godzina losowania określona jest pomiędzy godz. 13.00  a godz.  15.00. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich losów loteryjnych wrzuconych do urn w miejscu wymienionym w punkcie 11.1 regulaminu. Losy zostaną przed losowaniem wymieszane. Każdy los może być wylosowany tylko raz.

13.2     Losowanie odbędzie się w obecności osób wchodzących w skład Komisji powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych. Losowania kuponów z urny będą dokonywać dzieci z widowni.

13.3. W przypadku wylosowania losu loteryjnego noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego odbitką kserograficzną  lub powielonego inną techniką,  Komisja Loterii  stwierdzi nieważność takiego losu loteryjnego i losowanie zostanie powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy.

13.4. Po wylosowaniu i trzykrotnym odczytaniu numeru, osoba z kuponem o podanym numerze musi zgłosić się po odebranie nagrody w ciągu 2 minut od odczytania pierwszy raz numeru.

13.5. W wypadku niezgłoszenia się osoby z danym numerem, następuje losowanie kolejnego kuponu wg określonych powyżej zasad, dla tej samej nagrody.

13.6.   Laureaci zostaną ogłoszeni od razu po losowaniu.

13.7.  Komisja Loterii sporządzi protokół z przebiegu losowania z podaniem wyników „Biegowej loterii”.

13.8.   Nagrody zostaną wydane od razu po zakończeniu losowania na terenie Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym „Magnolia” w Bystrzycy 7 na podstawie protokołu przekazania, sporządzonego przez członka komisji loterii.

 1. Zasady postępowania reklamacyjnego

14.1.  Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do godz. 16.00 w dniu 03.09.2017r.

14.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.

14.3.   Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście koordynatorowi loterii w miejscu przeprowadzenia loterii. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator zastrzega, że reklamacje, które zostaną złożone po dniu 03.09.2017r., po godz. 16.00 nie będą rozpatrywane, pomimo ich prawidłowego wniesienia przez Uczestnika. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 minut od momentu jej złożenia w siedzibie Organizatora wraz z powiadomieniem uczestnika o wyniku komisji.

Decyzja Komisji Loterii dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

14.4.  Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 1. Postanowienia końcowe

15.1.   Wzięcie udziału w loterii pn. „Biegowa loteria” i zakup losu jest równoznaczne                             z zaakceptowaniem tego Regulaminu.

15.2.   Regulamin loterii będzie dostępny w miejscu sprzedaży losów, siedzibie organizatora „Biegowej loterii” oraz w na stronie internetowej letnibiegtrzechjezior.pl   w  Trzemesznie

15.3. Cały dochód z „Biegowej loterii” zostanie przeznaczony na charytatywną działalność Stowarzyszenia TERAZ.

15.4.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród, wygranych przez laureatów. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor lub sprzedawca.

15.5. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celnego                            w Poznaniu, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.

15.6.   W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U Nr 201, poz. 1540, z póź. zm.)

15.7. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie  w ramach i na potrzeby niniejszej loterii- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.