LOTERIA

REGULAMIN LOTERII FANTOWEJ

Biegowa loteria fantowa

 1. Nazwa loterii fantowej:

Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „Biegowa loteria fantowa” podczas  III Letniego  Biegu Trzech Jezior przez  Stowarzyszenie TERAZ.

 1. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową:

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Stowarzyszenie TERAZ ul. Piastowska 11 62-240 Trzemeszno.

 1. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie:

Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego

w Poznaniu.

 1. Podstawa prawna:

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2018 poz. 165 z póź. zm).

 1. Zasięg loterii fantowej:

Loteria organizowana jest na terenie CKW  „Magnolia” Bystrzyca 7, 62-240 Trzemeszno.

 1. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej:

Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na organizację półkolonii zimowych w 2019 r.  dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Gminie Trzemeszno.

 1. Czas trwania loterii fantowej:

Sprzedaż losów odbędzie się w dniu 02.09.2018 r. w godz. 7.00 -13.30.  Losowanie odbędzie sie 02.09.2018 r. w godz. 13.30-14.30 po ukoronowaniu zwycięzców III Letniego Biegu Trzech Jezior (dokładny czas jest uzależniony od przebiegu imprezy, dotarcie ostatniego zawodnika do mety). Reklamacje można składać do godz. 16.00. dnia 02.09.2018 r. Rozpatrzenie reklamacji będzie trwało do 30 min. Zakończenie loterii  godz. 16:30 w dniu 02.09.2018 r.

 1. Informacja dotycząca liczby losów/kuponów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii:

8.1. Loteria obejmuje sprzedaż losów  loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału w loterii.

8.2. Organizator przewiduje sprzedaż 1500 sztuk losów loteryjnych. Cena jednego losu  loteryjnego wynosi 2,00 zł brutto.

8.3. Poszczególne losy będą oznaczone kolejnymi numerami tj. 1,2,3….1500 oraz stemplem Stowarzyszenia TERAZ.

 1. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów loteryjnych:

Sprzedaż losów loteryjnych odbywać się będzie w dniach 02.09.2018 r. w godz. 7.00-13.30 na terenie CKW  „Magnolia” Bystrzyca 7, 62-240 Trzemeszno.

 1. Uczestnicy loterii fantowej:

10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia.

10.2.  W loterii nie mogą brać udziału: organizatorzy, pracownicy współpracujący z nimi w związku z organizacja loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: żonę, męża, dzieci, matkę, ojca oraz rodzeństwo.

10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu loteryjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 1. Zasady organizacji loterii fantowej:

11.1.     Warunkiem uczestnictwa w loterii jest zakup co najmniej jednego losu. Losy będą sprzedawane przez  8 osób, które będą posiadać identyfikatory z napisem: „Biegowa loteria fantowa Stowarzyszenie TERAZ  02.09.2018 r.” Ponadto będzie wytyczony punkt sprzedaży losów oznakowany napisem „Biegowa loteria fantowa”,  w którym będzie postawiona urna, do której należy wrzucać zakupione losy. Osoby sprzedające losy będą informować o miejscu, w którym znajduje się urna.

11.2. Cena 1 losu wynosi 2,00 zł brutto.

11.3. Do sprzedaży zostanie przeznaczonych 1500 losów.

11.4. W  loterii wezmą udział osoby, które kupią los oraz umieszczą odcięty numer losu w urnie, przeznaczonej do losowania, stojącej przy punkcie sprzedaży losów oznakowanym napisem „Biegowa loteria fantowa”.

11.5. Wszystkie losy biorą udział w losowaniu 21 nagród.

11.6. Każdy z uczestników „Biegowej loterii fantowej” może kupić nieograniczoną  liczbę losów.

 1. Nagrody loterii fantowej:

12.1. W loterii będzie rozlosowanych 21 nagród:

Lista nagród które będą rozlosowane wśród wszystkich zakupionych losów

 

Nazwa produktu Ilość
1.      Gofrownica opiekacz do gofrów 750W Raspberry 1 33,99
2.      Czajnik elektryczny SPRING 1L 1450W matowy 1 24,99
3.      Blender kielichowy mikser robot PINA COLADA 350W 1,5L szary 1  
4.      Maszynka do golenia golarka męska Razor czarna 1  
5.    Mikser z misą robot kuchenny 150W 2,5L 1
6.    Sokowirówka wyciskarka soku owoców CARROT 500W 1  
7.      Maszyna do popcornu Hoffen 1
8.      Maszyna do popcornu Hoffen 1  
9.      Rower Trend Bike Hill Master 26″ 1  
10.  Cyfrowa waga kuchenna PINEAPPLE Esperanza 1  
11. Maszynka do golenia golarka męska Esperanza 1
12.  Torba sportowa Semi-Line 1  
13.  Blender ręczny 1  
14.  Zabawka drewniana domki do samodzielnego złożenia 1  
15.   Poduszka turystyczna 1
16.   Słuchawki douszne 1  
17.   Słuchawki douszne 1
18.   Słuchawki douszne 1
19.  Marker Scentos 1
20.  Skakanka 1  
21.  Badminton w pokrowcu 1  
 

 

12.2.  –

12.3. Procentowa wartość nagród w stosunku do łącznej ceny przeznaczonych do sprzedaży losów loteryjnych wynosi 33,44 %.

12.4. Fundatorem nagród jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie.

12.5.  Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.

12.6.   Zwycięzcom w „Biegowej loterii fantowej” nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.

 1. Miejsce, termin i sposób losowania nagród:

13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 02.09.2018 r. w CKW „Magnolia” Bystrzyca 7, 62-240 Trzemeszno po ukoronowaniu zwycięzców III Letniego Biegu Trzech Jezior. Godzina losowania określona jest w godz. 13.30 do 14.30 po ukoronowaniu zwycięzców III Letniego Biegu Trzech Jezior. Losowanie odbędzie się spośród wszystkich losów loteryjnych wrzuconych do urny w miejscu wymienionym w punkcie  9  regulaminu. Losy zostaną przed losowaniem wymieszane. Każdy los może być wylosowany tylko raz.

13.2      Losowanie odbędzie się w obecności osób wchodzących w skład Komisji powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych. Losowania kuponów z urny będą dokonywać dzieci z widowni.

13.3. W przypadku wylosowania losu loteryjnego noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego odbitką kserograficzną  lub powielonego inną techniką,  Komisja Loterii „Biegowej loterii fantowej” stwierdzi nieważność takiego losu loteryjnego i losowanie zostanie powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy.

13.4. Po wylosowaniu i trzykrotnym odczytaniu numeru, osoba z kuponem o podanym numerze musi zgłosić się po odebranie nagrody w ciągu 2 minut od odczytania pierwszy raz numeru.

13.5. W wypadku niezgłoszenia się osoby z danym numerem, następuje losowanie kolejnego kuponu wg określonych powyżej zasad, dla tej samej nagrody.

13.6.     Laureaci zostaną ogłoszeni od razu po losowaniu.

13.7.  Komisja Loterii sporządzi protokół z przebiegu losowania z podaniem wyników „Biegowej loterii fantowej”.

13.8.     Nagrody zostaną wydane od razu po zakończeniu losowania w CKW Magnolia w Bystrzycy na podstawie protokołu przekazania, sporządzonego przez członka komisji loterii.

 1. Zasady postępowania reklamacyjnego

14.1.  Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do godz. 16.00 w dniu 02.09.2018 r.

14.2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.

14.3.     Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście w siedzibie Organizatora. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator zastrzega, że reklamacje, które wpłyną do siedziby Organizatora po dniu 02.09.2018 r., po godz. 16.00 nie będą rozpatrywane, pomimo ich prawidłowego wniesienia przez Uczestnika. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii „Biegowa loteria fantowa”. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 minut od momentu jej złożenia w CKW Magnolia w Bystrzycy wraz z powiadomieniem uczestnika o wyniku komisji.

 • . Decyzja Komisji Loterii „Biegowa loteria fantowa” dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

14.5.  Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 1. Postanowienia końcowe

15.1.     Wzięcie udziału w loterii „Biegowa loteria fantowa” i zakup losu jest równoznaczne                                   z zaakceptowaniem tego Regulaminu.

15.2.     Regulamin loterii będzie dostępny w miejscu sprzedaży losów, siedzibie organizatora  „Biegowa loteria fantowa” oraz w na stronie biegu www.letnibiegtrzechjezior.pl

15.3. Cały dochód z „Biegowej loterii fantowej” zostanie przeznaczony na organizację półkolonii zimowych w 2019r.  dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w Gminie Trzemeszno.

15.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród, wygranych przez laureatów. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor lub sprzedawca.

15.5. Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.

15.6.     W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2018 poz. 165 z póź. zm).

15.7. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii- zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.